۱۳۹۳ مهر ۳, پنجشنبه

200 سال دیگر ملت خواهند گفت 200 سال پیش انقلابی شد و ملت رفتند گروهی به اخوند رای دادند ...اخوند هم امد و کشت و برد و خورد و ملت را تکه و پاره کرد و عدهای فرار کردند و عدهای هم مانند و سوختند و ساختند و سازش کردند ...و خواهند گفت انهایی که فرار کردند ...زار زدند که ما دلمان تنگه و میخواهیم به وطن برگردیم ....گوشی نبود ..ملت اعدام میشدند و گرانی را قورت میدادند و روسری را گرهای دیگر میزدند و دلشان شاد بود که کفش زرد میپوشند به جای سیاه .و هرز گاهی اخوندی خود را کاندیدا میکرد و همه سرازیر میشدند و رای 70 در صدی به او میدادند و خواهند گفت ان زمان هم انترنت وجود داشت و اخبار را همه میدانستند اما باز به اخوند رای میدادند او را قهرمان میدانستند ......خنده و خنده و خنده ...این است نگاه ایندگان به ما......عجب خرهایی بودند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر